Hart voor mens en cultuur

Doelgericht zelfredzaamheid vergroten

Veel cliënten hebben problemen die hen beperken in hun ontwikkeling en zelfredzaamheid, zoals psychosociale problemen of een somatische- of verstandelijke beperking. Daarnaast kunnen ook culturele verschillen en taalproblemen een rol spelen.

Samen met de cliënt en zijn gezin of directe naasten brengen we de problemen in kaart en inventariseren we de wensen en verwachtingen. Samen met de cliënt stellen we een individueel zorgplan op met concrete en haalbare doelen.

Samen met zijn vaste begeleider werkt de cliënt doelgericht aan zijn ontwikkeling en zelfredzaamheid op relevante leefgebieden.

  • Lichamelijk welbevinden
  • Zelfbepaling en zelfredzaamheid
  • Sociale inclusie
  • Rechten
  • Emotioneel welbevinden
  • Interpersoonlijke relaties
  • Materieel welbevinden
  • Persoonlijke ontplooiing

Wij maken zorgdoelen SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel én Realistisch voor de cliënt en Tijdgebonden